อาคาร 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1, แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์: 0-2205-2168- 9, , ,

แฟกซ์: 0-2205-1295

อีเมล์: pcs.center@sbpolice.go.th ,

*Please attach a copy of passport for inquiry.