Error: INSERT INTO (news_id,stat_url,stat_page_type,view_ip,view_date,view_browser) VALUES(6,'/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4_6.html','N','18.204.227.250','2019-10-16 07:29:56','Other') การชำระค่าธรรมเนียมในการการขอออกหนังสือรับรองความประพฤติ

การชำระค่าธรรมเนียมในการการขอออกหนังสือรับรองความประพฤติ

วันที่    |    17 อ่าน

ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ มีความจำเป็นต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียม จำนวน 100 บาท เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อนำข้อมูลประวัติอาชญากรรมมาประกอบในการพิจารณาออกหนังสือรับรองความประพฤติ 
ดังนั้น การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ นอกจากต้องแนบแสตมป์เพื่อใช้ในการจัดส่งเอกสารกลับด้วยแล้ว ยังต้องส่งค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอีกจำนวน 100 บาท มาด้วย
โดยวิธีการชำระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้

ชื่อธนาคาร/สาขา: ธนาคาร UOB สาขาสยามสแควร์
Bank Code: 024 
Branch Code: 772 
Swift Code: UOVBTHBK
ที่อยู่: 410-410/1 สยามสแควร์ซอย 6 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ชื่อบัญชี: Police Clearance Center
เลขที่บัญชี: 772-163-299-0
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

หมายเหตุ: ให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้กับธนาคารให้เรียบร้อยพร้อมกับจัดส่งเงินค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จำนวน 100 บาท โดย
1.ให้ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม จำนวน 100 บาทถ้วน เป็นเงินไทย
2.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการโอนเงิน ผู้โอนหรือผู้ขอหนังสือรับรองฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้ง Inside และ Outside โดยให้ท่านดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้เรียบร้อย ณ ธนาคารต้นทาง
3.หากค่าธรรมเนียมส่งมาไม่ครบถ้วนเพียงพอ ท่านจะไม่ได้รับเอกสารตามที่กำหนด และธนาคารปลายทางจะปฏิเสธการตอบรับและคืนเงินกลับไปให้ท่าน ณ ธนาคารต้นทาง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง