Error: INSERT INTO (news_id,stat_url,stat_page_type,view_ip,view_date,view_browser) VALUES(5,'/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%885%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B_5.html','N','18.204.227.250','2019-10-16 06:25:44','Other') การแจ้งขอจองคิวการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณียื่นขอเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

การแจ้งขอจองคิวการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณียื่นขอเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

วันที่ 3 มิถุนายน 2561    |    43 อ่าน

       เนื่องจากสถานที่ให้บริการของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ มีจำกัด ไม่เพียงพอสำหรับการรองรับประชาชนที่มาขอใช้บริการในปริมาณมาก ๆ ในคราวเดียวกัน ดังนั้น ผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองความประพฤติที่มาเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอนัดหมายล่วงหน้า อีกทั้งต้องจัดเตรียมสถานที่เป็นการเฉพาะสำหรับคณะของท่าน โดยท่านสามารถนัดหมายได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-22052168-9 ในวันและเวลาราชการ

หากท่านไม่ได้รับความสะดวก หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ โทรศัพท์ 02-205-2168-9 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง