Error: INSERT INTO (news_id,stat_url,stat_page_type,view_ip,view_date,view_browser) VALUES(12,'/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4_12.html','N','18.204.227.250','2019-10-16 06:37:35','Other') ระยะเวลาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

ระยะเวลาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

วันที่    |    19 อ่าน

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป กรณีที่ผู้ร้องยื่นเอกสารครบถ้วน และตรวจสอบไม่พบประวัติการกระทำความผิดหรือไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคง จะพิจารณาอนุมัติออกหนังสือรับรองความประพฤติให้ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง