เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563    |    319 อ่าน

เอกสารประกอบสำหรับการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

1.  กรณีศึกษาต่อ

     - ใบสมัครเรียนหรือใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาหรือวีซ่า

2.  กรณีทำงาน

     - หนังสือเชิญทำงานหรือสัญญาจ้างงานหรือวีซ่า

3.  กรณีสมรส

     - หนังสือเชิญหรือจดหมายเชิญหรือวีซ่า

4.  กรณีขอมีถิ่นที่อยู่

      - CASENUMBER จากสถานฑูตหรือหนังสือส่งตัวหรือวีซ่า

เขียนโดย ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง