ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร

ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฏานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฏานนท์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์  รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฏานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง  ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง

ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ  ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.อุดร วงษ์ชื่น

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ แจ้งอริยวงศ์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.วรากร อยู่อย่างไท

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.จรูญ ไพลดำ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผู้บังคับการประจำ

พล.ต.ต.รัฐพล แม้นจันทรารัตน์

ผู้บังคับการประจำ