ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

 ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์

ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

 รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

 รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

 ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.คธา เกษรมาลา

ผู้บังคับการอำนวยการ

 ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.จรูญ ไพลดำ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

 ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ แจ้งอริยวงศ์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

 ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.ชัยรพ จุณณวัตต์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

 ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

 ผู้บังคับการประจำ

พล.ต.ต.จิรศักดิ์ ไกรเพชร

ผู้บังคับการประจำ