จองคิวออนไลน์ (Queue Online)

อ่าน แชร์

จองคิวออนไลน์ (Queue Online)
จองคิวออนไลน์ (Queue Online)
การขอหนังสือรับรองความประพฤติทางไปรษณีย์ (กรณีอยู่ต่างประเทศ)

อ่าน แชร์

การขอหนังสือรับรองความประพฤติทางไปรษณีย์ (กรณีอยู่ต่างประเทศ)
การขอหนังสือรับรองความประพฤติทางไปรษณีย์ (กรณีอยู่ต่างประเทศ)
การยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือ (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)

อ่าน แชร์

การยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือ (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)
การยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือ (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)
มาตราการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ Covid-19

อ่าน แชร์

มาตราการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ Covid-19
มาตราการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ Covid-19
ระยะเวลาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นฯ

อ่าน แชร์

ระยะเวลาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นฯ
ระยะเวลาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นฯ
คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

อ่าน แชร์

คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
กำลังปรับปรุง (ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ)

อ่าน แชร์

กำลังปรับปรุง (ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ)
กำลังปรับปรุง (ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ)

กิจกรรมหน่วย

งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี

อ่าน แชร์

งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี

อ่าน แชร์

งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี

อ่าน แชร์

งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

อ่าน แชร์

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส.

อ่าน แชร์

คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส.
คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส.
การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.

อ่าน แชร์

การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.
การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.
คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสถานที่ทำงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ

อ่าน แชร์

คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสถานที่ทำงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ
คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสถานที่ทำงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ
หัวข้อข่าว
1 ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ    ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ    ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์มใบมอบอำนาจ กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน    ดาวน์โหลด
4 แบบฟอร์ม บันทึกการให้ถ้อยคำเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลมีสัญชาติไทย    ดาวน์โหลด
5 แบบฟอร์มบันทึกการให้ถ้อยคำใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย    ดาวน์โหลด
6 แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ กรณีใช้เพื่อตรวจสอบประวัติในต่างประเทศ ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์    ดาวน์โหลด