จองคิวออนไลน์ (Queue Online)

อ่าน แชร์

จองคิวออนไลน์ (Queue Online)
จองคิวออนไลน์ (Queue Online)
การขอหนังสือรับรองความประพฤติทางไปรษณีย์ (กรณีอยู่ต่างประเทศ)

อ่าน แชร์

การขอหนังสือรับรองความประพฤติทางไปรษณีย์ (กรณีอยู่ต่างประเทศ)
การขอหนังสือรับรองความประพฤติทางไปรษณีย์ (กรณีอยู่ต่างประเทศ)
การยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือ (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)

อ่าน แชร์

การยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือ (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)
การยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือ (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)
มาตราการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ Covid-19

อ่าน แชร์

มาตราการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ Covid-19
มาตราการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ Covid-19
ระยะเวลาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นฯ

อ่าน แชร์

ระยะเวลาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นฯ
ระยะเวลาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นฯ
คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

อ่าน แชร์

คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

อ่าน แชร์

ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

กิจกรรมหน่วย

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

อ่าน แชร์

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส.

อ่าน แชร์

คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส.
คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส.
การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.

อ่าน แชร์

การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.
การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.
คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสถานที่ทำงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ

อ่าน แชร์

คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสถานที่ทำงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ
คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสถานที่ทำงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ
หัวข้อข่าว
1 แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ    ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มใบมอบอำนาจ กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน    ดาวน์โหลด
3 ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ    ดาวน์โหลด
4 แบบฟอร์ม บันทึกการให้ถ้อยคำเพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลมีสัญชาติไทย    ดาวน์โหลด
5 แบบฟอร์มบันทึกการให้ถ้อยคำใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย    ดาวน์โหลด
6 แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ กรณีใช้เพื่อตรวจสอบประวัติในต่างประเทศ ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์    ดาวน์โหลด