About logo

Logo of Special Branch Bureau

สันติบาล

- เป็นคำย่อของสันติบาลทั้งหมด (ขึ้นกับสังกัดใหญ่)

พระพรม

- ผู้รู้ความเคลื่อนไหวของสรรพชีวิต เหตุการณ์สำคัญของโลก เสมือนสันติบาลมีภารกิจต้องรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า เพื่อยับยังเหตุการณ์

ช่อชัยพฤกษ์

- ชัยนะอันเกิดจากการสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันของทุกคนในสันติบาล เป็นเกียรติยศ ชื่อเสียง ความรุ่งเรือง พลังแห่งคุณธรรมและความสามัคคี

ดาวหกดวง

- เป็นตัวแทนของหน่วยงานทั้งหมดของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล