FAQ

 • Q:แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
 • A:สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ หรือโทร ๑๙๑
 • Q:แจ้งแบะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • A:สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ สำนักงานจเรตำรวจ 
  ๗๐๑/๗๐๑ ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ 
  โทรศัพท์ : ๐๒-๕๐๙-๘๗๙๗ โทรสาร : ๐๒-๕๐๙-๘๗๙๗ ต่อ ๑๒๑๙ 
  เว็บไซต์ : http://jaray.police.go.th
 • Q:แจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
 • A:กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) 
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร B ชั้น ๔ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
  โทรศัพท์ : ๐๒-๑๔๒-๒๕๕๕ ถึง ๖๐ 
  เว็บไซต์ : http://www.tcsd.in.th
 • Q:ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • A:กองทะเบียนประวัติอาชญากร 
  อาคาร ๒๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
  โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๕-๑๓๑๕ 
  เว็บไซต์ : http://criminal.police.go.th
 • Q:ขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 • A:ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 
  อาคาร ๒๔ ชั้น ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
  โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๕-๒๑๖๘-๙ โทรสาร : ๐๒-๒๐๕-๑๒๙๕ 
  เว็บไซต์ : http://pcscenter.sb.police.go.th
 • Q:ข้อมูลสถิติคดีอาญา
 • A:สามารถดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : http://gis.police.go.th/cstat
 • Q:การสมัครสอบตำรวจ
 • A:กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา 
  เลขที่ ๑๐๐ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
  โทรศัพท์ : ๐๒-๙๔๑-๐๙๗๙ โทรสาร : ๐๒-๙๔๑-๓๖๖๑ 
  เว็บไซต์ : http://www.policeadmission.org
 • Q:เบอร์สายด่วน
 • A:
ลำดับ หน่วยงาน เบอร์โทร
1 เหตุด่วน เหตุร้าย 191
2 ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน 1599
3 ตำรวจท่องเที่ยว 1155
4 ตำรวจทางหลวง 1193
5 ตำรวจกองปราบ 1195
6 ตำรวจจราจร 1197
7 โรงพยาบาลตำรวจ 1691
8 ตำรวจตระเวนชายแดน 1190
9 ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 1178
10 ตำรวจน้ำ 1196
11 ตำรวจรถไฟ 1194
12 ศูนย์รับแจ้งรถหาย 1192
13 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 1191
14 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 1135
15 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1136
16 ศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม 1599