Organization

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
 
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญด้านการข่าว
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ศุนย์พัฒนาด้านการข่าว

ฝ่ายอำนวยการ

กองกำกับการ 1

กองกำกับการ 2

กองกำกับการ 3

กองกำกับการ 4

กองกำกับการ 5

กองกำกับการ 6

ฝ่ายอำนวยการ

กองกำกับการ 1

กองกำกับการ 2

กองกำกับการ 3

กองกำกับการ 4

กองกำกับการ 5

ฝ่ายอำนวยการ

กองกำกับการ 1

กองกำกับการ 2

กองกำกับการ 3

กองกำกับการ 4

กองกำกับการ 5

กองกำกับการ 6

ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงของสถาบัน

กลุ่มงานวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวการเมือง

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวก่อการร้ายสากล

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ

กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายจัดการฝึกอบรม

ฝ่ายปกครองและกิจกรรม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา